gat.hr internet stranica koristi kolačiće i slične tehnologije.

Ukoliko ne promijenite postavke na vašem internet pregledniku, pristajete na njihovo korištenje.

Slažem se
Ispis
A) Opći uvjeti rezervacije i kupnje turističkih paket-aranžmana GAT d.o.o.

 

1. Uvodna napomena

Ovi Opći uvjeti sastavni su dio Ugovora o putovanju u paket-aranžmanu, koji je sklopljen između Agencije kao organizatora putovanja s jedne i Ugovaratelja putovanja s druge strane. Ugovaratelj putovanja u slučaju grupne rezervacije osobno preuzima ugovorne obaveze za sve Putnike, odnosno članove grupe/sportskog kluba za koje je izvršio rezervaciju po svim točkama Ugovora i ovim Općim uvjetima , te se smatra da raspolaže ovlaštenjima ili punomoćima da zastupa grupu/sportski klub kao pravnu osobu ili grupu fizičkih osoba. Opći uvjeti objavljeni su na Internet stranici tvrtke GAT d.o.o. U slučaju bilo kakvog neslaganja odredbi Ugovora i/ili Programa putovanja s ovim Općim uvjetima, odredbe Ugovora odnosno Programa putovanja će prevladati. U slučaju bilo kakvog neslaganja odredbi Ugovora s Programom putovanja, odredbe Ugovora će prevladati.

 

Definicije i tumačenje

Uz pojmove označene velikim slovom koji su definirani na drugim mjestima u Ugovoru i ovim Općim uvjetima, pojmovi označeni velikim slovom u Općim uvjetima imaju sljedeće značenje:

 

Agencija GAT d.o.o. turistička agencija, Osipovica 31, 52203 Medulin, ID-kod : HR-AB-52-140115916, OIB : 78253818338, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod MBS : 040115916
GDPR Opća uredba o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.).
Ministarstvo Ministarstvo Republike Hrvatske nadležno za turizam.
Opći uvjeti ovi Opći uvjeti za paket-aranžmane Agencije.
Program putovanja dokument koji čini sastavni dio Ugovora, a koji sadrži predugovorne informacije iz članka 29. st. 1. točke a), b), c), d), e) i f) Zakona.  
„Ugovor“ Ugovor o putovanju u paket-aranžmanu
Ugovaratelj osoba koja želi sklopiti ili je sklopila Ugovor s Agencijom u svoju korist i/ili u korist jednog ili više Putnika.
Putnik svaka osoba koja ima pravo putovati na temelju sklopljenog Ugovora.
Razlozi za koje Agencija ne odgovara sljedeći razlozi zbog kojih se Agencija oslobađa odgovornosti za štetu prema Putniku, pod uvjetom da Agencija iste dokaže:
 1. nesukladnost se može pripisati Putniku;
 2. nesukladnost se može pripisati trećoj osobi koja nije povezana s pružanjem usluga putovanja obuhvaćenih ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu i da je nesukladnost nepredvidiva ili neizbježna, ili
 3. do nesukladnosti je došlo zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći.
ZPUT Zakon o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine broj 130/2017, 25/2019, 98/2019), sa svim njegovim kasnijim izmjenama i dopunama.

 

Definicije sadržane u ovim Općim uvjetima primjenjuju se na oblike u jednini kao i u množini tih izraza. Svi izrazi definirani u ovim Općim uvjetima imaju definirano značenje kada se koriste u bilo kojoj potvrdi ili drugoj ispravi koja je sastavljena ili predana sukladno Ugovoru, osim ako su tamo drugačije definirani. Izrazi koji se koriste u ovim Općim uvjetima, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod. Kada god se riječi “uključuju”, “uključuje” ili “uključujući” koriste u ovim Općim uvjetima, smatra se da iza njih slijede riječi “bez ograničenja”. Naslovi odjeljaka u Ugovoru i ovim Općim uvjetima dani su samo radi lakšeg snalaženja te nemaju utjecaja na tumačenje Ugovora i ovih Općih uvjeta. Svaka referenca na „Ugovor“ odnosi se na Ugovor kao cjelinu, a ne na bilo koju posebnu odredbu Ugovora. Pravni termini korišteni u ovim Općim uvjetima bit će tumačeni u skladu s hrvatskim pravom, a ne prema razumijevanju tih pravnih termina u bilo kojoj drugoj državi ili jurisdikciji. Izrazi korišteni u ovim Općim uvjetima imaju značenje utvrđeno ZPUT-om, osim ako ovim Općim uvjetima nije izričito određeno drugačije.

 

2. Predugovorne informacije / sadržaj paket-aranžmana

Agencija je dužna prije nego što se Ugovaratelj/Putnik obveže bilo kojim Ugovorom ili bilo kojom odgovarajućom ponudom, pružiti sljedeće informacije :

1. odredište/odredišta, plan putovanja i razdoblja boravka, s datumima te, ako je uključen smještaj, broj uključenih noćenja,

2. sredstva, karakteristike i kategorije prijevoza, mjesto polaska i povratka s datumom i vremenom odnosno mjesta i trajanje usputnog zaustavljanja te prometne veze. Ako točno vrijeme još nije određeno, Agencija obavješćuje Ugovaratelja o približnom vremenu polaska i povratka,

3. lokacija, glavne karakteristike i, prema potrebi, vrsta i kategorija smještaja u skladu s pravilima odredišne zemlje,

4. plan prehrane,

5. posjeti, izlet/izleti ili druge usluge uključene u ukupnu cijenu dogovorenu za paket-aranžman,

6. ako to nije očito iz konteksta, informacija o tome pruža li se Putniku neka od usluga putovanja u okviru grupe i, ako je slučaj takav, te kada je to moguće, informacija o približnoj veličini grupe,

7. ako Putnikovo korištenje drugim turističkim uslugama ovisi o djelotvornoj usmenoj komunikaciji, jezik na kojem će te usluge biti pružene,

8. jesu li putovanje ili odmor općenito prikladni za osobe sa smanjenom pokretljivošću te, na zahtjev Putnika, precizne informacije o prikladnosti putovanja ili odmora uzimajući u obzir potrebe Putnika,

9. tvrtku i zemljopisnu adresu Agencije te, prema potrebi, i krajnjeg pružatelja usluga, kao i njihov telefonski broj i, prema potrebi, adresa e-pošte,

10. ukupnu cijenu paket-aranžmana, uključujući poreze i, prema potrebi, sve dodatne naknade, pristojbe i ostale troškove ili, ako te troškove nije moguće u razumnoj mjeri izračunati prije sklapanja Ugovora, naznaku vrste dodatnih troškova koje će Putnik možda morati snositi,

11. načine plaćanja, uključujući bilo koji iznos ili postotak cijene koje treba platiti kao predujam, te raspored plaćanja preostalog iznosa, ili financijska jamstva koja Putnik treba platiti ili osigurati,

12. najmanji broj osoba potreban za ostvarivanje paket-aranžmana i rok u kojem Agencija može raskinuti Ugovor prije početka paket-aranžmana ako taj broj ne bude dosegnut,

13. opće informacije o uvjetima odredišne zemlje u vezi s putovnicama i vizama, uključujući približno trajanje razdoblja za pribavljanje viza, te informacije o zdravstvenim formalnostima odredišne zemlje,

14. informaciju da Ugovaratelj može raskinuti Ugovor u bilo kojem trenutku prije početka paket-aranžmana uz plaćanje primjerene naknade za raskid Ugovora ili, prema potrebi, standardnih naknada za raskid Ugovora koje zahtijeva Agencija,

15. informacije o neobveznom ili obveznom osiguranju radi pokrivanja troška raskida Ugovora od strane Putnika ili troška pružanja pomoći, uključujući repatrijaciju, u slučaju nesreće, bolesti ili smrti,

16. informacije se moraju pružiti na jasan, razumljiv i lako uočljiv način, a kada se pružaju u pisanom obliku, moraju biti čitljive i napisane na hrvatskom jeziku, a mogu biti istodobno napisane i na nekom drugom Putniku jasnom i razumljivom jeziku.

Predugovorne informacije čine sastavni dio Ugovora i ne mogu se mijenjati, osim ako ugovorne strane u Ugovoru ne ugovore drugačije.

 

3. Cijena i sadržaj paket-aranžmana

Cijena paket-aranžmana određena je Programom putovanja, navedena je u Ugovoru i uključuje usluge koje je Agencija navela u Programu putovanja pod „Usluge uključene u cijenu“, te može sadržavati i razne pristojbe što je u Programu putovanja posebno istaknuto. Cijena aranžmana ne uključuje one usluge koje su kao takve posebno u Programu putovanja i navedene pod „Usluge koje nisu uključene u cijenu“ s napomenom da se neke od fakultativnih usluga mogu unaprijed ugovoriti, te će biti evidentirane u Ugovoru. Sklapanjem Ugovora Ugovaratelj potvrđuje da je upoznat s činjenicom da cijena paket-aranžmana za druge Ugovaratelje može biti drugačija uslijed posebnih akcija i promocija Agencije s ciljem poboljšanja prodaje paket-aranžmana i popunjavanja slobodnih mjesta (npr. posebne ponude pod nazivom „First Minute“, „Last Minute“ i sl.). Cijene navedene u Programu putovanja temelje se na cijenama ugovorenima između Agencije i njezinih dobavljača/pružatelja usluga i ne moraju odgovarati cijenama navedenima na licu mjesta na odredištu na kojem boravi Putnik. Ugovaratelj je upoznat i razumije da su ponuđeni hoteli, apartmani ili drugi smještajni objekti u Programu putovanja opisani prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje koja se može razlikovati u pojedinim zemljama uslijed čega standardi smještaja i usluga mogu biti različiti odnosno neusporedivi. Svi primjenjivi popusti izričito su navedeni u Ugovoru. Agencija ne odobrava povrat sredstava Ugovaratelju ni Putnicima za bilo koju uslugu uključenu u ugovorenu cijenu paket-aranžmana koju Ugovaratelj/Putnik nije iskoristio svojom odlukom ili krivnjom. U slučaju da su pri pojedinačnom aranžmanu raspisane posebne odnosno fakultativne usluge, Ugovaratelj može izraziti želju za tim uslugama prilikom prijave i doplatiti ih povrh osnovne cijene aranžmana. Objavljene cijene fakultativnih odnosno posebnih usluga vrijede samo u slučaju narudžbe i uplate tih usluga u trenutku narudžbe i uplate osnovnog aranžmana. Agencija nije odgovorna za usluge, koje nisu sastavni dio Ugovora, kao ni za usluge koje Putnici kupuju u destinaciji boravka od drugih pravnih ili fizičkih osoba (npr. izleti, ulaznice itd.). Cijene vrijede od datuma objavljivanja navedenog na ponudi/Programu putovanja prema Ugovaratelju, pa do datuma isteka opcije.

 

4. Sadržaj Ugovora i dokumenti koje treba dostaviti prije početka paket-aranžmana

U Ugovoru o putovanju u paket-aranžmanu ili potvrdi o tom ugovoru mora biti naveden puni sadržaj dogovora ugovornih strana, koji uključuje sve informacije navedene točkama broj 2. i 3., te sljedeće informacije :

 

4.1. Posebni zahtjevi Putnika koje je Agencija prihvatila

 

4.2. Obaveze Ugovaratelja i Putnika :

Ugovaratelj izričito potvrđuje Agenciji : (I) da je sve Putnike na rezervaciji upoznao s Ugovorom (uključujući i Programom putovanja i ovim Općim uvjetima koji čine sastavni dio Ugovora), (II) da je ovlašten djelovati u ime svih Putnika navedenih u rezervaciji, (III) da je u cijelosti odgovoran Agenciji za poštivanje Ugovora od strane svih Putnika, te je dužan izvršiti sva plaćanja predviđena Ugovorom za sve Putnike, (IV) da se uplate predujma odnosno cjelokupne cijene paket-aranžmana odnose na sve Putnike na istoj rezervaciji, te se raspoređuju jednako na sve Putnike na toj rezervaciji ako nije drukčije definirano Ugovorom. Kada god je ovim Općim uvjetima ili Ugovorom predviđeno da Ugovaratelj daje neku izjavu, jamstvo, odricanje ili preuzima neku obvezu, smatra se da isto čini u svoje ime i u ime svakog od Putnika. Kada god je ovim Općim uvjetima ili Ugovorom predviđeno da Putnik daje bilo koju izjavu, jamstvo, odricanje ili preuzima neku obvezu, smatra se da Putnik isto čini u svoje ime i u ime Ugovaratelja. Ugovaratelj je dužan Agenciji dati sve potrebne osobne podatke svakog od Putnika i pravodobno dostaviti Agenciji svu dokumentaciju potrebnu za organizaciju i realizaciju putovanja, te kod grupnog aranžmana konačnu listu Putnika i raspored Putnika po rezerviranim smještajnim jedinicama, nacionalnu pripadnost glavnine članova i nacionalnu pripadnost manjine članova grupe, radi eventualne potrebe ishodovanja viza. Agencija ima pravo zatražiti i zadržati preslike dokumenata ako je to potrebno za realizaciju putovanja. Ako Ugovaratelj ne dostavi tražene podatke i preslike dokumenata u roku i na način kako je Agencija zatražila, smatra se da je odustao od rezervacije, odnosno raskinuo Ugovor te je Ugovaratelj dužan platiti Agenciji ugovoreni iznos naknade za raskid Ugovora. Ugovaratelj je odgovoran za svu štetu koja za Ugovaratelja ili bilo kojeg Putnika ili Agenciju nastane zbog davanja netočnih i/ili nepotpunih podataka i/ili dokumenata. Putnik će se pridržavati svih razumnih naputaka predstavnika Agencije i u dobroj vjeri surađivati s predstavnikom Agencije. U slučaju bilo kakvog nezadovoljstva, Putnik je dužan u dobroj vjeri surađivati s predstavnikom Agencije i nastojati razriješiti predmet nezadovoljstva, bez ometanja drugih Putnika i trećih osoba, te narušavanja ugleda Agencije. Osim ako je izričito drugačije predviđeno Ugovorom, Ugovaratelj je dužan pribaviti svaku putovnicu, vizu, zdravstvenu iskaznicu ili drugu putnu dokumentaciju potrebnu za putovanje i boravak u inozemstvu za sve Putnike, te osigurati da je navedena dokumentacija u svakom trenutku u cijelosti potpuna i valjana. Ugovaratelj je dužan obavijestiti Agenciju prije sklapanja Ugovora o svim činjenicama u pogledu zdravlja, navika i sl. svakog od Putnika koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (uključujući ako Putnik iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl.). Ako su u Programu putovanja navedena posebna pravila za putovanje (poput primjerice obveznog cijepljenja i nabavke odgovarajućih dokumenata), Putnik je dužan ispuniti navedene zahtjeve. Putnik je dužan pridržavati se pravila smještajnih jedinica u pogledu vremena početka korištenja soba, apartmana, kabina i sl., te vremena njihovog napuštanja. Ako Putnik na bilo koji način narušava sigurnost, mir ili udobnost drugih Putnika ili trećih osoba ili ugrožava i/ili otežava redovno odvijanje Programa putovanja, Agencija osim prava na naknadu štete(koja su predviđeni točkom 14. ovih općih uvjeta, kao da je Putnik svojevoljno otkazao Ugovor) ima pravo prekinuti putovanje za tog Putnika i nastaviti provedbu paket-aranžmana bez njega. Ako je u tom slučaju Putnik maloljetna osoba, Ugovaratelj je dužan osigurati povratak Putnika kući o vlastitom trošku. U slučaju povrede obveza iz Ugovora i primjenjivih propisa, Ugovaratelj i Putnik će odgovarati za svaku štetu koju pretrpi bilo koji Putnik, Agencija, bilo koji pružatelj usluga uključen u paket-aranžman ili bilo koja treća osoba, te će obeštetiti Agenciju od svih zahtjeva po toj osnovi i takvu štetu odmah otkloniti, odnosno nadoknaditi oštećenom pri čemu je u obavezi surađivati s davateljem tih usluga i Agencijom. Ugovaratelj je solidarno odgovoran s Putnikom za obveze Putnika iz prethodne rečenice. Ukoliko Ugovaratelj grupnog paket-aranžmana ne može osobno učestvovati na putovanju, dužan je imenovati odgovornu osobu, koja će kao „voditelj grupe“ tijekom putovanja biti na raspolaganju predstavnicima Agencije. Sve informacije i objašnjenja koje Agencija ili krajnji pružatelji usluga u destinaciji daju „voditelju grupe“ smatra se kao da su iste informacije dostavili Ugovaratelju, iako on fizički nije prisutan u destinaciji.

 

4.3. Obaveze ugovaratelja/trgovca :

Ugovaratelj putovanja/trgovac koji u ime i za račun treće osobe ugovara putovanje, te kojem su podaci dostavljeni, dužan je obavijestiti Agenciju o sklapanju Ugovora koji dovodi do sastavljanja paket aranžmana i Agenciji dati sve informacije potrebne da bi ona mogla ispuniti svoje obveze kao organizator putovanja ukoliko su zadovoljeni uvjeti pod točkom B) podtočka 2. ovih općih uvjeta.

 

4.4. Obaveze Agencije :

Agencija je kao organizator putovanja odgovorna za izvršenje paket-aranžmana kao cjeline, to jest za izvršenje svih usluga koje su uključene u cijenu paket-aranžmana. Ako u Programu putovanja nije izričito predviđeno drugačije, Agencija će ugovorene usluge pružiti na hrvatskom, njemačkom, talijanskom ili engleskom jeziku. Agencija će bez nepotrebnog odgađanja Putniku u poteškoćama pružiti primjerenu pomoć, posebice pružanjem primjerenih informacija o zdravstvenim službama, lokalnim tijelima i konzularnoj pomoći i pomaganjem Putniku pri uspostavljanju daljinske komunikacije i pri pronalaženju alternativnih putnih aranžmana. Ako je Putnik takvu poteškoću prouzročio namjerno ili nepažnjom, Agencija može naplatiti navedenu pomoć u visini svojih stvarnih troškova. Ako je neki od Putnika maloljetnik koji putuje bez pratnje roditelja ili druge ovlaštene osobe u okviru paket-aranžmana koji uključuje smještaj, izravan kontakt s maloljetnikom ili osobom odgovornom za maloljetnika u mjestu boravka maloljetnika moguće je ostvariti putem Kontaktne točke Agencije navedene u Ugovoru. Agencija je dužna čuvati kao poslovnu tajnu sve što je saznala o Ugovaratelju i Putniku te bez njihova odobrenja, osim u zakonom propisanim slučajevima i ako je potrebno za potrebe izvršenja Ugovora, nikome ne smije priopćiti: njihovu adresu, mjesto i vrijeme putovanja, boravka, uplaćenu cijenu, kao ni imena njihovih suputnika. Agencija isključuje svaku odgovornost u slučaju da dokaže postojanje bilo kojeg od Razloga za koje Agencija ne odgovara. Za sve eventualne štete za koje bi Agencija bila odgovorna, osim šteta koje su posljedica tjelesne ozljede ili šteta koje je Agencija prouzročila namjerno ili nepažnjom, maksimalni iznos štete propisan je stavkom 2. članka 45. Zakona o pružanju usluga u turizmu. Ako se međunarodnim konvencijama koje obvezuju Europsku uniju ili zakonskim propisima koji se temelje na njima ograničuje opseg naknade štete koju je dužan platiti pružatelj usluge putovanja koja je dio paket-aranžmana ili ograničuju uvjeti pod kojima je on dužan tu štetu nadoknaditi, u tom slučaju iste se pretpostavke, ograničenja i isključenja na odgovarajući način primjenjuju na Agenciju, te se Agencija u odnosu na Ugovaratelja i Putnika može na to pozvati. Naknada štete ili sniženje cijene na koje Ugovaratelj ima pravo u skladu s ovim Općim uvjetima, ZPUT-om, te primjenjivim međunarodnim konvencijama i uredbama oduzimaju se jedna od drugih. Agencija je dužna brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru pružatelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika, te skrbiti o pravima i interesima Putnika sukladno dobrim običajima u turizmu. Agencija će sve navedene obveze iz svojih aranžmana izvesti u potpunosti i na opisani način osim u slučaju “više” sile ili promijenjenih okolnosti. Agencija je dužna Ugovaratelju pravodobno, prije početka paket-aranžmana dostaviti potrebne priznanice, vaučere i karte, informacije o predviđenim vremenima polaska i, prema potrebi, roku za registraciju, kao i o predviđenim vremenima za mjesta usputnog zaustavljanja, prometnim vezama i dolasku.

 

5. Izmjena ugovorene cijene paket aranžmana

Ako je Ugovorom predviđeno pravo Agencije da jednostrano poveća cijenu paket-aranžmana nakon sklapanja Ugovora, tada Agencija smije jednostrano povećati ugovorenu cijenu najkasnije 20 dana prije početka paket-aranžmana u bilo kojem od sljedećih slučajeva :

 1. promjene cijene prijevoza Putnika koje su proizašle iz troškova goriva ili drugih izvora energije,ali samo pod uvjetom da je u Ugovoru izričito naveden iznos ili udio cijene prijevoza Putnika u cijeni paket-aranžmana;
 2. promjene visine poreza ili naknada za usluge putovanja obuhvaćene Ugovorom koje određuju treće osobe koje nisu izravno uključene u izvršenje paket-aranžmana (uključujući turističke poreze, pristojbe za slijetanje ili naknade za ukrcaj ili iskrcaj u lukama i zračnim lukama), ali samo pod uvjetom da je u Ugovoru izričito naveden iznos ili udio takvih poreza ili naknada u cijeni paket-aranžmana; ili
 3. promjene deviznih tečajeva koji su primjenjivi na paket-aranžman, ali samo pod uvjetom da je u Ugovoru naveden iznos usluga vezanih za određenu valutu ili njihov udio u cijeni paket-aranžmana.

U slučaju ovakvog jednostranog povećanja cijene paket-aranžmana, Agencija će jednostrano uvećati cijenu za cjelokupni iznos promjene odgovarajućeg parametra iz gornjih točaka a), b) i/ili c), te će o tome obavijestiti Ugovaratelja u pisanom obliku uz obrazloženje povećanja i izračun. Ugovaratelj i Putnici prihvaćaju takvo jednostrano povećanje ugovorene cijene ako isto iznosi do (i uključujući) 8% ugovorene ukupne cijene paket-aranžmana. Ako navedeno povećanje cijene paket-aranžmana prelazi 8% ugovorene ukupne cijene paket-aranžmana, Ugovaratelj ima pravo otkazati putovanje odnosno raskinuti Ugovor bez plaćanja naknade za raskid Ugovora. Ako Ugovaratelj u roku od 5 dana od pisane obavijesti Agencije o promjeni cijene ne dostavi Agenciji pisanu obavijest o raskidu Ugovora, smatra se da je suglasan s promjenom cijene. Ako je Ugovorom predviđeno pravo Agencije da jednostrano poveća cijenu paket-aranžmana nakon sklapanja Ugovora u skladu s gornjim odredbama ovih Općih uvjeta, tada Ugovaratelj pod istim uvjetima ima pravo na sniženje cijene koje odgovara sniženju odgovarajućih parametara iz točke a), b) i/ili c). U slučaju ovakvog jednostranog sniženja cijene od strane Ugovaratelja, Agencija ima pravo od iznosa povrata koji duguje Ugovaratelju oduzeti stvarno nastale administrativne troškove te će na zahtjev Ugovaratelja dati Ugovaratelju dokaze za te administrativne troškove.

 

6. Izmjena ostalih uvjeta Ugovora od strane Agencije

Agencija nakon sklapanja Ugovora, a prije početka paket-aranžmana može dostavom pisane obavijesti Ugovaratelju jednostrano izmijeniti uvjete Ugovora pod uvjetom da je takva izmjena beznačajna, to jest da značajno ne mijenja niti jedno od glavnih obilježja usluga putovanja, ne umanjuje razinu kvalitete ili vrijednosti paket-aranžmana, niti uzrokuje značajnije neugodnosti ili dodatne troškove za Putnika. Ako je Agencija nakon sklapanja Ugovora, a prije početka paket-aranžmana prisiljena znatno izmijeniti bilo koje od glavnih obilježja usluga putovanja ili ne može ispuniti ugovorene posebne zahtjeve Putnika navedene u Ugovoru, dužna je bez odgode o tome obavijestiti Ugovaratelja pisanim putem. Navedena obavijest uključivat će opis predloženih izmjena Ugovora i eventualnog zamjenskog paket-aranžmana koji Agencija može ponuditi Ugovaratelju. Osim ako je drugačije navedeno u takvoj pisanoj obavijesti Agencije, ako u roku od 7 dana od primitka navedene obavijesti Agencije Ugovaratelj pisanim putem ne obavijesti Agenciju da prihvaća izmijenjeni Ugovor ili ponuđeni zamjenski paket-aranžman, Ugovor se smatra raskinutim, te će Agencija bez odgode, a najkasnije u roku od 14 dana, vratiti Ugovaratelju/Putnicima do tada uplaćeni dio cijene, a Ugovaratelj ima pravo i na primjerenu naknadu pretrpljene štete, osim ako Agencija dokaže da je do prijedloga izmjene Ugovora došlo iz Razloga za koje Agencija ne odgovara. Ako izmjene Ugovora imaju za posljedicu paket-aranžman niže kvalitete ili cijene, Ugovaratelj ima pravo na primjereno sniženje cijene.

 

7. Nemogućnost izvršenja znatnog dijela usluga putovanja

Ako znatan dio usluga putovanja nije moguće pružiti u skladu s Ugovorom, Agencija će radi nastavka paket-aranžmana ponuditi Ugovaratelju odgovarajuće alternativne aranžmane, po mogućnosti jednake ili više kvalitete od onih navedenih u Ugovoru, bez dodatnih troškova za Ugovaratelja i Putnike, uključujući i u slučaju kada Putnicima nije pružen povratak u mjesto polazišta onako kako je ugovoreno. Ako Agencija predloži alternativni putni aranžman čija je posljedica paket-aranžman niže kvalitete od one navedene u Ugovoru, Agencija je dužna Ugovaratelju odobriti primjereno sniženje cijene. Ugovaratelj može odbiti predložene alternativne putne aranžmane samo ako oni nisu usporedivi s onim što je bilo dogovoreno u Ugovoru ili ako je odobreno sniženje cijene neprimjereno. Ako nesukladnost znatno utječe na izvršenje paket-aranžmana i ako Agencija nije ispravila nesukladnost u razumnom roku koji je odredio Ugovaratelj, Ugovaratelj može raskinuti Ugovor bez plaćanja naknade za raskid, te zahtijevati, prema potrebi, sniženje cijene i/ili naknadu štete u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta koje uređuju pravo na sniženje cijene i naknadu štete. Ako nije moguće osigurati alternativne aranžmane ili ako Ugovaratelj odbije predložene alternativne aranžmane u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta, Ugovaratelj ima pravo, prema potrebi, na sniženje cijene i/ili naknadu štete u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta koji određuju pravo na sniženje cijene i naknadu štete, bez raskidanja Ugovora. Ako paket-aranžman uključuje prijevoz Putnika, Agencija će u slučajevima iz prethodna dva odlomka ovih Općih uvjeta osigurati bez nepotrebnog odgađanja repatrijaciju Putnika jednakovrijednim prijevozom, bez dodatnih troškova za Putnika. Dodatni troškovi idu na teret Agencije. Ukoliko Agencija u okviru paket-aranžmana posreduje usluge drugih organizatora, ne odgovara za njihovo pružanje, te u Ugovoru to mora posebno istaknuti i Putniku dostaviti opće uvjete poslovanja organizatora koji su odgovorni za pružanje tih usluga. Rezervacijom i sklapanjem Ugovora Putnik prihvaća i opće uvjete poslovanja odgovornih organizatora.

 

8. Snošenje troškova nužnog smještaja

Ukoliko je u cijenu paket-aranžmana uključen prijevoz, te kada zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći nije moguće osigurati povratak Putnika u skladu s Ugovorom, Agencija će snositi troškove nužnog smještaja najviše do tri noćenja po Putniku, ako je moguće u jednakovrijednoj kategoriji smještaja predviđenoj Ugovorom. Ako su zakonodavstvom Europske unije o pravima Putnika koje se primjenjuje na relevantna prijevozna sredstva za povratak Putnika predviđena dulja razdoblja, primjenjuju se ta razdoblja. Ograničenje troškova iz prethodnog odlomka ovih Općih uvjeta ne primjenjuje se na osobe smanjene pokretljivosti, definirane člankom 2. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 1107/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o pravima osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti u zračnom prijevozu (SL L 204, 26.7.2006.), te na bilo koju osobu koja ih prati, na trudnice, maloljetnike bez pratnje i na osobe kojima je potrebna posebna medicinska pomoć pod uvjetom da je Agencija o njihovim posebnim potrebama obaviještena prije sklapanja Ugovora o organizaciji paket-aranžmana. Agencija se ne može pozivati na izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći radi ograničavanja odgovornosti u skladu s odredbama ovog odlomka Općih uvjeta ako se pružatelj prijevoznih usluga ne može pozivati na takve okolnosti u skladu s primjenjivim zakonodavstvom Europske unije.

 

9. Putna Dokumentacija, devizni, carinski i zdravstveni propisi

Završni putni dokumenti biti će Ugovaratelju uručeni ili poslani elektronskom poštom najkasnije 5 do 7 dana prije polaska na put, ukoliko nije drugačije navedeno u Ugovoru. U završnim putnim dokumentima biti će navedene informacije koje su potrebne za nesmetanu realizaciju programa, te kontakt podaci predstavnika Agencije kojem se ujedno potrebno javiti u hitnim slučajevima, kao i kontakt poslovnice Agencije (“Kontaktna točka”). Osobni podaci navedeni u završnim putnim dokumentima moraju u cjelosti biti usklađeni s podacima u službenim ispravama koje su Putnici dužni imati sa sobom, a prema pravilima svake pojedine države. U slučaju da pogrešni podaci uzrokuju kašnjenje, dodatne troškove ili prekid putovanja, za sve nastale troškove Putniku, Ugovaratelju, Agenciji i krajnjem pružatelju usluga u paket-aranžmanu odgovara sam Putnik. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi sam Putnik. Agencija će pružiti pomoć u slučaju gore navedene situacije, ali pritom vodeći računa o normalnom odvijanju programa. Ako je za neko putovanje potrebita viza, Agencija može, na zahtjev Putnika, kada je to moguće posredovati u njenom pribavljanju. Agencija ne jamči ishođenje viza. Agencija nije odgovorna za odluke carinskih, policijskih i drugih državnih tijela kojima se Putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju. Strani državljani, koji žele rezervirati turistički aranžman posredstvom Agencije, mogu se glede viznog režima Republike Hrvatske posavjetovati u veleposlanstvima vlastitih zemalja, te kozultirati internet stranice Hrvatskog Ministarstva Vanjskih poslova na adresi :http://www.mvep.hr/

 

10. Kategorizacija i opis usluga

Ponuđeni smještajni kapaciteti u Agencijskim programima opisani su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije ili drugog nadležnog tijela važećoj u trenutku izdavanja programa. Prehrana, komfor kao i druge usluge u ponudi hotela/apartmana pod nadzorom su mjesnih turističkih organizacija, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Agencija ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u službenoj ponudi, a koja je dobivena od strane treće osobe. Agencija ne odgovara za eventualne pogreške u tisku niti za naknadne promjene u novim izdanjima promidžbenih materijala i programa na koje je skrenuta pažnja Putniku prije zaključenja Ugovora, pa se u tom smislu smatraju mjerodavnima podaci navedeni u Ugovoru, a ne u promidžbenom materijalu. Ako je moguće, Agencija će pokušati zadovoljiti unaprijed najavljene Putnikove dodatne zahtjeve za smještajem i uslugama (boravak kućnih ljubimaca, dodatni ležaji, dječji krevetić, tipologija i orijentacija smještajnih jedinica, satnice treninga i sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvih zahtjeva, ukoliko isti nisu unaprijed dogovoreni sa krajnjim pružateljem usluga i predviđeni u Ugovoru o paket-aranžmanu. Smještaj u jednokrevetnim sobama najčešće ne odgovara standardu dvokrevetne sobe. Pri smještaju u trokrevetnoj sobi Ugovaratelj mora uzeti u obzir da se najčešće radi o dvokrevetnoj sobi s pomoćnim ležajem, pri čemu smještaj treće osobe ne odgovara standardu smještaja drugih dvaju osoba. Obično se radi o krevetu na razvlačenje koji po veličini i udobnosti nije jednak uobičajenom krevetu i primjeren je za dijete. Sve informacije, podatke i fotografije vezane uz smještajne kapacitete, Agencija je prikupila od krajnjeg pružatelja usluge. Iako su sve informacije provjerene od strane djelatnika Agencije, Agencija ne preuzima odgovornost za pogreške, propuste i kašnjenja u ažuriranju tog ili bilo kojeg drugog djela web-a. 

 

11. Smještaj u sobe/apartmane

Raspored soba/apartmana određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko Ugovaratelj nije izričito ugovorio poseban tip sobe/apartmana, prihvatit će bilo koje službeno registrirane smještajne jedinice za izdavanje u pojedinom objektu, opisanom u ponudi koju je primio od Agencije. Smještaj u sobe/apartmane najčešće nije moguć prije 15.00 sati na dan početka korištenja usluge, a iste se najčešće moraju napustiti do 10.00 sati na dan završetka korištenja usluga. Dolaske iza 19.00 sati nužno je najaviti unaprijed, osim ako nije drugačije naznačeno. U slučaju dolaska ili odlaska iz smještajne jedinice, koji se ne podudara s vremenom ulaska i napuštanja smještajne jedinice, Agencija će pokušati osigurati odgovarajuću prostoriju za odlaganje i čuvanje prtljage, ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.

 

12. Upit, rezervacija i sklapanje ugovora

Ugovaratelj može dostaviti Agenciji upit i prijavu za organizaciju paket-aranžmana osobno u poslovnici Agencije, telefonom, telefaxom, elektroničkom poštom ili putem mrežne stranice Agencije : www.gat.hr . Za potvrdu rezervacije Ugovaratelj je dužan podmiriti Agenciji predujam (akontaciju) u iznosu  navedenom u Ugovoru. Ugovaratelj će uplatu predujma izvršiti na temelju pisanog prijedloga Ugovora koji će Agencija dostaviti Ugovaratelju u kojem će biti naveden i rok do kada predujam mora biti plaćen. Ugovor stupa na snagu s danom kada je Agencija zaprimila cjelokupni iznos predujma naveden u Ugovoru. Uplaćeni predujam uračunat će se u cijenu paket-aranžmana. Ako Ugovaratelj ne izvrši uplatu predujma u roku navedenom u prijedlogu Ugovora, smatrat će se da je Ugovaratelj otkazao prijavu za rezervaciju, te da nije prihvatio navedeni prijedlog Ugovora, a navedeni prijedlog Ugovora se protekom tog roka smatra nevažećim. Ostatak do ukupne cijene paket-aranžmana Ugovaratelj je dužan podmiriti Agenciji u roku navedenom u Ugovoru. Ako preostali iznos cijene paket-aranžmana ne bude uplaćen u ugovorenom roku, smatrat će se da je Ugovaratelj otkazao Ugovor, te je Ugovaratelj dužan platiti Agenciji ugovorenu naknadu za raskid Ugovora.

 

13. Uvjeti plaćanja

Ugovaratelj je Agenciji dužan bankovnom doznakom uplatiti predujam od najmanje 25% ukupnog iznosa prilikom rezervacije, dok će se ostatak do ukupnog iznosa uplatiti najkasnije 30 dana prije najavljenog dolaska. Na zahtjev krajnjeg pružatelja usluga ili u dogovoru s Agencijom se navedeni uvjeti plaćanja mogu i promjeniti. Ugovor pod stavkom „plaćanje usluga", mora sadržavati definitivno ugovorene uvjete plaćanja. Agencija je ovlaštena raskinuti jednostranom izjavom potpuno ili djelomično Ugovor, ukoliko u ugovorenim rokovima ne primi uplatu cijene ili dijela cijene aranžmana i/ili dokumentaciju kojom se osigurava uplata preostalog dijela cijene. U tom slučaju Ugovaratelj nema pravo na naknadu štete i eventualnih troškova vize, osiguranja i sličnih troškova, te je dužan Agenciji podmiriti i ugovorene naknade od otkaza kao da je sam otkazao putovanje. Agencija može u svoje ime ili na zahtjev hotelske kompanije, vlasnika sportskih terena ili drugog pružatelja usluga od Putnika osim plaćanja cijene aranžmana zahtijevati i plaćanje kaucije. Kaucija će biti u cijelosti vraćena Putniku u slučaju da nema nikakve odgovornosti za eventualnu štetu nastalu tijekom boravka u smještajnim objektima ili tijekom korištenja iznajmljenih sportskih terena ili rekvizita. Po primitku uplate kompletnog iznosa paket-aranžmana Agencija dostavlja Ugovaratelju voucher, kojeg Ugovaratelj predaje na recepciji smještajnog objekta ili sportskog centra, te ostvaruje pravo na korištenje usluga prema Ugovoru o paket-aranžmanu.

 

14. Pravo Ugovaratelja na otkaz rezervacije i raskid ugovora

 

Otkaz rezervacije za kompletnu grupu :

Ugovaratelj može u svakom trenutku odustati od putovanja i otkazati Ugovor. U slučaju da Ugovaratelj želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom ili telefaksom) uz odgovarajuće obrazloženje. U slučaju raskida, Agencija gubi pravo na ugovorenu cijenu paket-aranžmana i može od Putnika zahtijevati plaćanje primjerene naknade za raskid Ugovora, koju se može opravdati. Skala otkaznih troškova se temelji na razdoblju između trenutka raskida Ugovora i početka paket-aranžmana i očekivanim uštedama troškova organizatora, te eventualnih prihoda od pružanja usluga putovanja drugom korisniku. Pod promjenom se smatra promjena broja osoba, usluge ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako Ugovaratelj zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije. U slučaju otkaza rezervacije i raskida Ugovora, datum primitka pismenog otkaza (radnim danom do 15.00 sati) predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova kako slijedi :

 • za otkaz rezervacije do 60 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 10% ukupne cijene aranžmana, 
 • 59 - 30 dana prije najavljenog dolaska - 25% ukupne cijene paket-aranžmana,
 • 29 - 15 dana prije najavljenog dolaska - 50% ukupne cijene paket-aranžmana,
 • 14 - 10 dana prije najavljenog dolaska - 75% ukupne cijene paket-aranžmana,
 • 09 – 04 dana prije najavljenog dolaska - 80% ukupne cijene paket-aranžmana,
 • 03 - 00 dana prije najavljenog dolaska - 100% ukupne cijene paket-aranžmana,

Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma dolaska ili smještajnog objekta, odnosno tipa sobe/apartmana kao i na sve druge bitne promjene. Ukoliko za neke programe i aranžmane vrijede posebni uvjeti, Agencija će ih navesti prilikom ugovaranja te se isti i primjenjuju. Ugovor pod stavkom „otkaz rezervacije", mora sadržavati definitivno ugovorene uvjete plaćanja otkaznih troškova. Ukoliko je stvarno nastala šteta veća od navedenih, Agencija zadržava pravo naplate iste uz predočenje dokaza o stvarnim troškovima, a u maksimalnoj visini 100% cijene aranžmana. Na zahtjev Ugovaratelja/Putnika Agencija će obrazložiti iznos naknade za raskid Ugovora. Agencija ima pravo naplatiti od Ugovaratelja naknadu za raskid Ugovora neovisno o razlogu zbog kojeg Ugovaratelj raskida Ugovor, osim u slučaju kada Ugovaratelj ima pravo na raskid Ugovora zbog povreda Ugovora od strane Agencije. Iznimno od prethodne rečenice, u slučaju da Ugovaratelj raskine Ugovor uslijed izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći, a koje su nastupile na odredištu ili u njegovoj neposrednoj blizini i koje znatno utječu na ispunjenje paket-aranžmana ili koje znatno utječu na prijevoz Putnika na odredište: (I) Ugovaratelj nije dužan platiti gore navedenu naknadu za raskid Ugovora, (II) Ugovaratelj ima pravo na povrat svih izvršenih plaćanja Agenciji na ime cijene, (III) Ugovaratelj nema pravo ni na kakvu naknadu štete. Ako je Ugovaratelj izravno ili preko Agencije ugovorio s osiguravajućim društvom osiguranje od otkaza putovanja, Ugovaratelj ima pravo na povrat uplaćenih sredstava naknade od osiguravajućeg društva isključivo prema uvjetima police osiguranja. Svi uvjeti i rokovi povrata uplaćenih sredstava na ime naknade, izravno su ugovoreni između osiguravajućeg društva i Ugovaratelja, te Agencija ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvo nepriznavanje ili prigovor koji osiguravajuće društvo uputi Ugovaratelju na njegov zahtjev za isplatu po navedenoj polici osiguranja, čak i ako je navedeno osiguranje Ugovaratelj ugovorio s osiguravateljem putem Agencije kao posrednika.

 

Otkaz rezervacije pojedinih članova grupe :  

Kod grupnih paket aranžmana Putnik/Ugovaratelj osobito mora voditi računa o minimalnom broju osoba za kojeg je prema njegovom zahtjevu ponuda sastavljena i izvršena rezervacija. Ukoliko je minimalan broj osoba zadovoljen, Agencija odobrava otkaz rezervacije pojedinih članova grupe bez plaćanje otkaznih troškova, kako slijedi :

 • 10 ili više dana prije najavljenog dolaska - 10% od ukupnog broja rezerviranih osoba,
 • 09 - 04 dana prije najavljenog dolaska - 5% od ukupnog broja rezerviranih osoba,

U slučaju otkaza dodatnih osoba ili kasnijih otkaza (03 – 00 dana prije najavljenog dolaska) naplaćuju se storno troškovi prema gore navedenoj skali kao da se radi o otkazu kompletne grupe.

 

15. Pravo Ugovaratelja na prijenos ugovora na drugog Putnika

Prije početka paket-aranžmana Ugovaratelj može prenijeti Ugovor na drugog Putnika koji ispunjava sve uvjete koji se primjenjuju na taj Ugovor o čemu je dužan obavijestiti Agenciju pisanim putem najkasnije 7 dana prije početka paket-aranžmana. Ugovaratelj i Putnik na kojeg je prenesen Ugovor solidarno su odgovorni Agenciji za plaćanje iznosa cijene, te pored toga i svih eventualnih dodatnih naknada, pristojbi ili ostalih troškova koji proizlaze iz prijenosa Ugovora o kojima ih je Agencija obavijestila te im dostavila dokaz o njihovom nastanku.

 

16. Pravila korištenja sportskih sadržaja

Ugovaratelj potpisivanjem Ugovora prihvaća pravila korištenja sportskih sadržaja, koji su uz ove Opće uvjete sastavni dio Ugovora. Ugovaratelj je dužan Agenciji prije potpisivanja Ugovora dostaviti željeni program korištenja ponuđenih sportskih sadržaja. Ugovaratelj može zahtijevati da najam sportskih sadržaja prema dostavljenom programu bude dio paket-aranžmana, odnosno Ugovora o putovanju u paket-aranžmanu kojeg sklapa s Agencijom ili da najam sportskih sadržaja podmiri direktno na licu mjesta krajnjim pružateljima usluge prema realiziranom korištenju. Putnik se sportskim aktivnostima u destinaciji bavi isključivo na osobnu odgovornost, iako su iste bitno obilježlje putovanja. Prije korištenja sportskih sadržaja i sprava Putnik je iste dužan temeljito proučiti, te se za eventualna uputstva za upotrebu informirati kod predstavnika krajnjeg pružatelja usluge. Krajnji pružatelji usluge su hotelske kompanije, gradovi, općine ili komunalna poduzeća koja upravljaju sportskim sadržajima u destinaciji. Isključivo ovlaštene osobe hotelskih kompanija, odnosno vlasnici sportskih sadržaja sastavljaju raspored korištenja, te Agencija u tom pogledu nema nikakvih odgovornosti, osim proslijeđivanja programa, odnosno želja Ugovaratelja glede namjere korištenja određenog sportskog sadržaja i planiranog vremena korištenja, koji nisu obvezujući ni za Agenciju ni za krajnje pružatelje usluga. Ovlaštene osobe hotelskih kompanija, odnosno vlasnici sportskih sadržaja će želje nastojati ispoštovati, ali nisu u mogućnosti garantirati, da će se korištenje sportskih sadržaja u konačnici realizirati prema željenom programu Ugovaratelja, osobito kod sportova koji se odvijaju na otvorenim igralištima. Ovlaštene osobe hotelskih kompanija, odnosno vlasnici sportskih sadržaja zadržavaju pravo da uskrate korištenje sportskih sadržaja Ugovaratelju radi loših vremenskih prilika ili radi nastupanja okolnosti koje se prilikom sastavljanja aranžmana nisu mogle predvidjeti. Ukoliko se utvrdi da sportski sadržaji za sportove na otvorenom nisu prikladni za odvijanje sportskih aktivnosti, odgovornost snose isključivo krajnji pružatelji usluge. Agencija je dužna Ugovaratelju izvršiti povrat preplate za neiskorištene sportske sadržaje, koje radi odluke krajnjeg pružatelja nije iskoristio, a predviđeni su Ugovorom o paket-aranžmanu i plaćeni Agenciji. Smanjenje ukupne cijene paket-aranžmana iz navedenih razloga nije moguće. Program korištenja sportskih sadržaja naveden u Ugovoru se smatra konačnim. U slučaju da Ugovaratelj želi promijeniti željeni program korištenja sportskih sadržaja, dužan je o promjeni obavijestiti Agenciju prije samog početka aranžmana, a najkasnije 14 dana prije početka aranžmana. Agencija je dužna kontaktirati krajnje pružatelje usluga, kako bi izvršili promjenu, ali nije u mogućnosti Ugovaratelju garantirati da će se promjena moći izvršiti. Ugovaratelj je dužan pozorno pročitati opis sportskih sadržaja u ponudi Agencije, kao i uvjete korištenja, koji su sastavni dio ovih Općih uvjeta.

 

17. Organizacija prijevoza

Agencija koristi isključivo licencirane prijevoznike za pružanje usluga prijevoza Putnika. Ugovaratelj je dužan voditi računa o ograničenjima navedenim u predugovornim informacijama glede količine i težine prtljage koju prijevozno sredstvo po osobi može primiti za putovanje. U svim prijevoznim sredstvima je zabranjena konzumacija alkohola i duhanskih proizvoda. Ugovaratelj je dužan proučiti dostavljen program putovanja, te se pridržavati vremena polaska. Kašnjenja uzrokovana prometnim gužvama ili lošim vremenskim prilikama nisu predvidiva, te Agencija u tom pogledu ne preuzima nikakve odgovornosti. 

 

18. Popusti za djecu i druge pogodnosti

Ugovaratelj je dužan obratiti pozornost na popuste za djecu, kao i na ostale pogodnosti koje su posebno prikazane kod opisa aranžmana u ponudi/programu putovanja. Prilikom rezervacije smještaja za djecu ili grupe djece, vrlo je važno raspolagati točnim datumima rođenja djece, kako bi se popusti za djecu mogli pravilno primjeniti.

 

19. Prtljaga

Prtljaga se prevozi na rizik Putnika, te se stoga preporučuje osiguranje prtljage kod osiguravajućeg društva. Agencija nije odgovorna za uništenu ni izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnom objektu. Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu Putnik upućuje pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji. 

 

20. Putno osiguranje

Sklapanjem Ugovora o paket-aranžmanu, čiji su sastavni dio ovi Opći uvjeti, smatra se da su Ugovaratelju / Putniku ponuđena i preporučena dodatna osiguranja, odnosno: osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje za slučaj otkaza putovanja, te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka Putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti. U slučaju da Putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednoga od osiguravatelja ili kod Agencije, pri čemu Agencija djeluje samo kao posrednik. Informacije o sadržaju tih osiguranja te poveznica (link) na osiguravateljeve opće uvjete ugovora o osiguranju dostupne su u svakom trenutku na sljedećim mrežnim stranicama Agencije : www.gat.hr . Osim ako je u Ugovoru izričito navedeno, cijene navedenih osiguranja nisu uključena u cijenu paket-aranžmana. Osiguranje od otkaza putovanja, prema uvjetima osiguravajućeg društva, ugovara se prilikom sklapanja Ugovora o putovanju, te ga nije moguće ugovoriti naknadno u Agenciji. Ukoliko Putnik ne dostavi podatke za izradu police osiguranja u roku koji će biti naveden na ponudi, smatra se da Putnik ne želi putno osiguranje ili će ga ugovoriti samostalno. Premija osiguranja izračunava se zavisno o vrijednosti putovanja, a prema cjeniku osiguravajućeg društva. Nepredviđene zapreke kao razlog za otkaz putovanja određuje svako osiguravajuće društvo sukladno svojim uvjetima. U slučaju otkazivanja putovanja ne vraća se iznos uplaćene premije za osiguranje od otkaza. Također se pri otkazivanju aranžmana ne isplaćuje trošak nabavke viza, unatoč tome što Putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Ukoliko Putnik mora otkazati putovanje, Agencija zadržava pravo naplate primjerene naknade prema pravilima navedenim u točki 12. ovih Općih uvjeta. Ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja koji će putnicima biti poslani ili uručeni. Uplatom police osiguranja od otkaza Putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a Agencija se obvezuje Putniku osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na rezervaciju. Nadzorno tijelo nadležno za nadzor društava za osiguranje je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA), Franje Račkog 6, p.p. 164, 10000 Zagreb. 

Molimo kliknuti na poveznicu kako bi pristupili detaljnoj prezentaciji putnih osiguranja našeg partner osiguravajućeg društva Croatia Osiguranje d.d. : PREZENTACIJA PUTNOG OSIGURANJA

  

21. Raskid Ugovora od strane Agencije ili promjena programa

Agencija može raskinuti Ugovor o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket-aranžmana i Ugovaratelju/Putniku u cijelosti vratiti sva plaćanja primljena za paket-aranžman, bez obveze naknade štete Putniku, ako je broj osoba koje su prijavljene za paket-aranžman manji od najmanjeg broja navedenog u Ugovoru i ako Agencija obavijesti Ugovaratelja o raskidu ugovora unutar roka navedenog na promidžbenom materijalu ili programu putovanja; odnosno 20 dana prije početka putovanja u trajanju od 6 dana i duže, te 7 dana prije početka putovanja u trajanju 2 - 6 dana. Agencija može raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket-aranžmana i Ugovaratelju u cijelosti vratiti sva plaćanja primljena za paket-aranžman, bez obveze naknade štete Ugovaratelju, ako Agencija u izvršenju Ugovora spriječe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći, te ako Ugovaratelja o raskidu Ugovora obavijesti bez nepotrebnog odgađanja prije početka paket-aranžmana. U slučaju raskida Ugovora ovoga članka Agencija će Ugovaratelju vratiti sva plaćanja izvršena u korist Putnika bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od raskida Ugovora o putovanju u paket-aranžmanu.

 

22. Rješavanje prigovora

Ugovaratelj i/ili Putnik je dužan bez nepotrebnog odgađanja i vodeći računa o okolnostima, obavijestiti Agenciju putem kontaktne točke Agencije navedene u Ugovoru o svakoj nesukladnosti koju utvrdi tijekom ispunjenja usluge putovanja obuhvaćene Ugovorom. Agencija je dužna Putniku pružiti sve ugovorene usluge u aranžmanu, te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Ako bilo koja od usluga putovanja nije izvršena u skladu s Ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu, na zahtjev Putnika Agencija je dužna ispraviti tu nesukladnost, osim ako to nije moguće ili ako bi otklanjanje nesukladnosti prouzročilo nerazmjerne troškove uzimajući u obzir razmjer nesukladnosti i vrijednost usluga putovanja na koje nesukladnost utječe. Ako Agencija ne ispravi nesukladnost iz razloga koji su navedeni u prethodnoj rečenici, Ugovaratelj ima pravo na sniženje cijene, te pored toga i na naknadu štete osim ako Agencija dokaže da je ista posljedica Razloga za koje Agencija ne odgovara. Ako Agencija ne ispravi nesukladnost u razumnom roku koji je odredio Ugovaratelj odnosno Putnik, Ugovaratelj i/ili Putnik to može učiniti sam, te zahtijevati naknadu nužnih troškova. Ugovaratelj odnosno Putnik nije dužan odrediti Agenciji razuman rok za ispravljanje nesukladnosti ako je Agencija odbila ispraviti nesukladnost ili ako je nesukladnost potrebno ispraviti odmah. Ugovaratelj i/ili Putnik je dužan surađivati sa pružateljem usluga i Agencijom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako Putnik na samome mjestu prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, Agencija nije dužna uvažiti naknadni prigovor. Ukoliko ni nakon intervencije na licu mjesta problem nije bio otklonjen, najkasnije 8 dana po završetku boravka, Putnik je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora Agenciji, e-mailom ili poštom na njenu adresu. Agencija će uzeti u razmatranje samo potpuno dokumentirane pritužbe zaprimljene u roku od 8 dana po završetku boravka. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, Putnik se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže Centra za mirenje Hrvatske Gospodarske komore ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu Putnik se odriče prava na tužbu. Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Ovime se isključuje pravo Putnika na nadoknadu idealne štete. Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, vremenske uvjete, čistoću i temperature mora u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo Putnika, a ne tiču se direktno kvaliteta rezervirane smještajne jedinice (npr. loše vrijeme, loše uređenje plaže, prevelika udaljenost javnih plaža od smještaja, prevelike prometne gužve, krađa ili oštećenje imovine i sl.).

 

 

Putnik ima pravo na primjereno sniženje cijene za svako razdoblje tijekom kojeg je postojala nesukladnost u vezi s ugovorenim putovanjem u paket-aranžmanu, osim ako Agencija dokaže da se nesukladnost može pripisati Putniku. Agencija se oslobađa odgovornosti za štetu ako dokaže da : a) se nesukladnost može pripisati Putniku b) se nesukladnost može pripisati trećoj osobi koja nije povezana s pružanjem usluga putovanja obuhvaćenih ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu i da je nesukladnost nepredvidiva ili neizbježna ili c) je do nesukladnosti došlo zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći.

 

Alternativno rješavanje sporova

Sukladno posebnom zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova dostupni mehanizmi za alternativno rješavanje potrošačkih sporova obuhvaćaju mogućnost pokretanja postupka alternativnog rješavanja potrošačkog spora pri ovlaštenom tijelu za alternativno rješavanje potrošačkih sporova kojim je organizator obuhvaćen i putem platforme za online rješavanje potrošačkih sporova za usluge kupljene putem interneta.

 

Platforma za ORS : člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 524/2013. o on-line rješavanju potrošačkih sporova, koja se primjenjuje od 09. siječnja 2016. godine, propisana je obveza trgovaca sa sjedištem u Europskoj uniji koji sudjeluju u ugovorima o on-line prodaji ili uslugama, te on-line tržištima koja su uspostavljena u Uniji da na lako dostupnom mjestu na svojim internetskim stranicama osiguravaju elektronsku poveznicu s Platformom za ORS. U slučaju spora koji se odnosi na ugovor o on-line prodaji i on-line uslugama, potrošač može podnijeti pritužbu, odnosno pokrenuti postupak za on-line rješavanje sporova putem platforme dostupne na sljedećem linku : Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova

 

Centar za mirenje pri HGK : ovlašteno tijelo za alternativno rješavanje potrošačkih sporova kojim je organizator obuhvaćen je Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, 10000, https://www.hgk.hr/centar-za-mirenje/o-mirenju.

 

23. Uvjeti putovanja za povezane putne aranžmane

Opći uvjeti putovanja za paket-aranžmane ne vrijede za putovanja u povezanom putnom aražmanu, osim u dijelu zaštite Putnika u slučaju nesolventnosti Agencije. Povezani putni aranžman podrazumijeva najmanje dvije različite vrste usluga putovanja kupljene za potrebe istog putovanja ili odmora koje ne predstavljaju paket-aranžman (npr. individualna rezervacija hotela, avio karte, transfera i slične dodatne usluge). Kod putovanja u povezanim putnim aranžmanima, Agencija djeluje u ime i za račun pružatelja usluga, odnosno kao ovlašteni prodajni agent raznih pružatelja usluga (zrakoplovnih tvrtki, hotela, transfera, agencija za rezervaciju turističkih usluga i slično) te je svaki od pružatelja usluga isključivo odgovaran za pravilno izvršenje svojih usluga u skladu s ugovorom. U završnim putnim dokumentima, Putnik će biti informiran o kontaktu pružatelja usluge.

 

24. Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja

U skladu sa Zakonom o turističkoj djelatnosti, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja Agencije, Putnici zatečeni na putovanju, kao i Putnici koji su uplatili akontacije za putovanje trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja navedenog na Ugovoru o putovanju ili na drugom odgovarajućem dokumentu. Agencija ima sklopljeno osiguranje jamčevine turističkih paket aranžmana s osiguravajućom kućom : Croatia osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb, OIB : 26187994862, tel : +385 800 1884, fax : +385 1 6332020, e-mail : obradasteta.krediti@crosig.hr , broj ugovora : 298161000060, sklopljen dana : 28.12.2020. Osim toga, Putnici mogu stupiti u kontakt s nadležnim tijelom vlasti : Ministarstvo turizma, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, e-mail : pravni@mint.hr , tel : +385 1 6169243. Ovo vrijedi kao potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti Agencije.

 

25. Osiguranje od profesionalne odgovornosti organizatora paket aranžmana

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Agencija ima s osiguravateljem sklopljen ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti organizatora paket aranžmana za štetu koju prouzroči Putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na putovanje. Agencija ima sklopljeno osiguranje od profesionalne odgovornosti organizatora paket aranžmana s osiguravajućom kućom : Croatia osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb, OIB : 26187994862, tel : +385 800 1884, fax : +385 1 6332020, e-mail : obradasteta.krediti@crosig.hr , broj ugovora : 078160048111, sklopljen dana : 30.12.2020. Ovo vrijedi kao potvrda o osiguranju od odgovornosti za štetu.

 

26. Zaštita osobnih podataka (GDPR)

Ugovaratelj i Putnici svoje osobne podatke daju Agenciji dobrovoljno. Osobni podaci Ugovaratelja i Putnika potrebni su u procesu realizacije ugovorenog paket-aranžmana te će se koristiti za daljnju komunikaciju, ugovaranje i izvršenje usluga obuhvaćenih paket-aranžmanom.

Agencija će osobne podatke Ugovaratelja i Putnika obrađivati, koristiti i čuvati u skladu s primjenjivim propisima, uključujući GDPR, te ih neće iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim dobavljačima i suradnicima koji sudjeluju u realizaciji ugovorenog paket-aranžmana. Osobni podaci Ugovaratelja i Putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno odluci Agencije o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Pod uvjetom da je Ugovaratelj/Putnik za to dao svoju privolu, Agencija može upotrebljavati osobne podatke Ugovaratelja/Putnika u marketinške svrhe (npr. slanje obavijesti, akcija, promocija, newslettera). Ugovaratelj i svaki od Putnika mogu u bilo kojem trenutku uskratiti suglasnost za korištenje osobnih podataka u marketinške svrhe slanjem e-mail zahtjeva Agenciji na : gat@pu.t-com.hr

Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe neće utjecati na ugovaranje i/ili realizaciju tražene usluge. Na temelju Uredbi EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.04.2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, koja je u primjeni od 25.05.2018., odnosno Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka od 03.05.2018. , Agencija je 24.05.2018 radi usklađenja usvojila sljedeće politike i procedure :

 

 
 
 

Agencija je osim navedenih politika i procedura usvojila i Politiku pohrane podataka i Proceduru upravljanja incidentima, te vodi Tablicu evidencije obrade podataka, Registar evidencije povrede podataka i Dijagram toka podataka. Sklapanjem Ugovora Ugovaratelj potvrđuje da je pročitao navedena pravila, da je s istima upoznao sve Putnike, te da Ugovaratelj i Putnici u cijelosti razumiju i prihvaćaju navedena pravila.

 

27. Putovanja u organizaciji drugog organizatora/turoperatora

Ovi Opći uvjeti vrijede samo za paket-aranžmane u kojima je Agencija organizator, te se isti ne primjenjuju u slučaju da Agencija posreduje i/ili prodaje usluge drugih turističkih agencija. U potonjem slučaju u Ugovoru će biti naznačen odgovorni organizator putovanja te će se primjenjivati opći uvjeti tog organizatora koje će Agencija učiniti dostupnima Ugovaratelju.

 

28. Završne odredbe

Smatrat će se da je dostava obavijesti između Ugovornih strana sukladno Ugovoru valjano izvršena pisanim putem ako je poslana : (I) preporučenom poštom s povratnicom ili (II) e-mailom na posljednju adresu, odnosno e-mail adresu o kojoj je jedna ugovorna strana obavijestila drugu pisanim putem. Ugovaratelj je isključivo odgovoran za točnost adrese, odnosno e-mail adrese za slanje obavijesti o kojoj je obavijestio Agenciju, te je dužan bez odgode pisanim putem obavijestiti Agenciju o bilo kakvoj promjeni podataka za slanje obavijesti. Ovi uvjeti i upute za putovanje isključuju sve dosadašnje uvjete i upute o putovanju nastavno Direktivi EU 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25.11.2015. o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim aranžmanima, koja je u primjeni od 01.07.2018., odnosno Zakonu o pružanju usluga u turizmu od 01.01.2018. Ovi opći Uvjeti putovanja sastavni su dio Ugovora kojeg Ugovaratelj sklapa s Agencijom. Moguća/predviđena odstupanja od ovih Uvjeta, moraju biti navedena uz tekst programa putovanja. Potpisivanjem Ugovora Ugovaratelj u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

Direktivu EU 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25.studenog 2015 možete naći na internet stranici : Direktiva EU 2015/2302 , odnosno, Zakon o pružanju usluga u turizmu od 1.1.2018., na internet stranici : Zakon o pružanju usluga u turizmu Ugovorne strane će sve eventualne sporove vezano za Ugovor (uključujući njegovo izvršavanje i prestanak) pokušati riješiti sporazumno, a ako to nije moguće bit će nadležan sud u Puli, Hrvatska. Mjerodavno pravo je pravo Republike Hrvatske (isključujući njegove odredbe o sukobu zakona koje bi upućivale na primjenu stranog prava). Ako bilo koja odredba Ugovora ili ovih Općih uvjeta jest ili postane ništetna, nevaljana ili neizvršiva, ili ako Ugovor sadrži nenamjeravanu ugovornu prazninu, to neće utjecati na valjanost ili izvršivost ostatka Ugovora. Bilo koja takva ništetna, nevaljana ili neizvršiva odredba će se smatrati zamijenjenom, a praznina upotpunjenom, odgovarajućom odredbom koja je sukladno gospodarskoj svrsi i cilju te odredbe i/ili Ugovora, u mjeri u kojoj je to zakonski dopušteno, najbliža izvornoj namjeri Ugovornih strana. Ovi Opći uvjeti isključuju sve ranije izdane opće uvjete poslovanja Agencije o putovanjima u paket-aranžmanu, te stupaju na snagu s datumom objavljivanja na mrežnim stranicama Agencije, odnosno dana 05.07.2019 godine. Agencija zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Općih uvjeta na mrežnim stranicama Agencije, koji stupa na snagu s danom objave.

 

B) Dodatni uvjeti poslovanja koji se odnose na posrednike koji prodaju paket aranžmane agencije GAT d.o.o.

U načelu svi navedeni opći uvjeti poslovanja koji se odnose na Putnika primjenjuju se i na posrednike, odnosno pravne i fizičke osobe (u nastavku „B2B-partneri“), koji nisu krajnji korisnici usluga Agencije uz dodatne uvjete predviđene ovom točkom. Kao B2B-partneri se smatraju i putničke agencije, prijevoznici i ostale pravne i fizičke osobe koje posreduju u prodaji paket-aranžmana Agencije.

 

        1) B2B-partner kao organizator paket-aranžmana

Kad B2B-Partner od Agencije prima ponudu sa netto-cijenom, te usluge navedene u ponudi koristi kao osnovu za sastavljanje vlastite ponude prema Putniku kao krajnjem kupcu, preuzima sve odgovornosti i obaveze organizatora paket-aranžmana.

 

2) Agencija kao organizator paket-aranžmana

Agencija ostaje organizator putovanja sa svim odgovornostima i obavezama jedino u slučaju da B2B-partner krajnjem kupcu proslijedi originalnu ponudu Agencije bez da izvrši bilo kakve promjene koja se odnosi na formu ponude ili povećanje cijene nedogradnjom dodatne marže, te da je kupcu u potpunosti jasno da se radi o službenoj ponudi Agencije (logo GAT, adresa, kontakt podaci i dr.) koju mu je B2B-partner samo proslijedio. U ovom slučaju B2B-partner kojem su podaci dostavljeni dužan je obavijestiti Agenciju o sklapanju Ugovora koji dovodi do sastavljanja paket-aranžmana i Agenciji dati informacije potrebne da bi ona mogla ispuniti svoje obveze kao organizator. Kad Agencija od B2B-partnera primi obavijest da je paket-aranžman sastavljen, dužna je odmah Putniku na jasan, razumljiv i lako uočljiv način pružiti informacije (točka A podtočka 4. ovih općih uvjeta) na trajnom nosaču podataka.

 

C) Opći uvjeti rezervacije i kupnje pojedinačnih turističkih usluga posredstvom agencije GAT d.o.o.

Ukoliko Putnik kod Agencije kupuje pojedinačne usluge, koje ne čine paket-aranžman prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu Čl. 7. točka 1., ili kupuju kombinaciju usluga koje ne čine paket aranžman prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu Čl. 8. točka 1. i točka 2., NEĆE ostvariti korist od prava koja se primjenjuju na putnike u paket-aranžmanima u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu.

 

D) Profil poduzeća

 

GAT – TURISTIČKA AGENCIJA d.o.o. za turizam i turistička agencija

Osipovica 31, 52203 Medulin, Hrvatska

Sudski registar : društvo upisano kod Trgovačkog suda u Pazinu

Matični broj subjekta (MBS) : 040115916
Osobni identifikacijski broj (OIB) : 78253818338

ID kod: HR-AB-52-140115916

 

Predmet poslovanja : organizacija sportskih paket aranžmana, organizacija sportskih priprema, turnira i sportskih manifestacija, posredovanje ugostiteljskih usluga i usluga prijevoza, organizacija prihvata i transfera putnika, zastupanje domaćih i stranih putničkih agencija, davanje turističkih obavijesti i promidžbenog materijala, posredovanje u sklapanju ugovora o osiguranju putnika i prtljage, pomoć u pribavljanju putnih isprava, viza i drugih isprava potrebnih za prijelaz granice i boravak u inozemstvu, rezervacija, nabava i prodaja ulaznica za sve vrste priredbi i kulturnih objekata, te prodaja robe vezane za potrebe putovanja, iznamljivanje i posredovanje u iznajmljivanju vozila, letjelica i plovnih objekata.

 

Voditelj poslova : Bernobić Alen, 23.6.1977

Ovlaštenja voditelja poslova : vođenje i nadzor djelatnosti, operativnih i administrativnih postupaka, te nadzor, kvaliteta i sigurnosti usluge, uključivo i usluge dobavljača.

Radno vrijeme poslovnice : ponedjeljak – petak : 08.00 – 16.00 sati

 

Kontakti :

Poslovnica : Hotel Arena Holiday, Osipovica 32, 52203 Medulin

Tel : +385 98 335213

Tel/Fax : +385 52 576799
e - mail: 
gat@pu.t-com.hr

 

Banka :

Banka : OTP Banka d.d., Domovinskog rata 61, 21000 Split

IBAN (plaćanja u EUR) : HR1924070001500001406

IBAN (plaćanja u Kn) : HR2724070001118012740

SWIFT (BIC-CODE) : OTPVHR2X

 

Osiguranje : Croatia osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb, OIB : 26187994862

 

UHPA : agencija je aktivni član UHPA-e sa članskim brojem 959-0.

 

Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije u obavljanju i pružanju usluga u turizmu : Državni inspektorat, Turistička inspekcija, Šubićeva 29, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 2375 100, e-mail : turisticka.inspekcija@dirh.hr
 
 
U Medulinu, 24.05.2018.
 
Poveznice za preuzimanje dokumenata u PDF-formatu kao trajnom nosaču podataka : 
 
Facebook Image

Kontakt

GAT - turistička agencija d.o.o.
Poslovnica : Hotel Arena Holiday, Osipovica 32, HR-52203 Medulin

Tel : +385 98 335213
Tel/Fax : +385 52 576799
E-mail : gat@pu.t-com.hr
Homepage : www.gat.hr
Whatsapp & Viber : +385 98 335213

OIB : 78253818338 / MB : 1360230
ID :  HR-AB-52-040115916

Radno vrijeme poslovnice :

ponedjeljak - petak : 08.00 - 16.00 sati

NAZOVITE ME

Molimo Vas unesite Vaše ime i broj telefona.

 • MANIFESTACIJE
 • AKTIVNOSTI
 • GRUPE MLADIH
 • BUSTRANSFER
 • Upit emailom

AKTIVNOSTI

Tijekom priprema smo Vam u mogućnosti između planiranih treninga, utakmica i natjecanja ponuditi mnogobrojne aktivnosti, koje će dodatno ojačati osjećaj zajedništva između članova Vašeg kluba i posebno osigurati više zabavnih trenutaka, kojih će se ubuduće svi vrlo rado sjećati …

 

Go-kart 

kart

Više atraktivnih go-kart staza u blizini hotela osigurati će poseban užitak ljubiteljima vožnje i brzine. Do pustite da Vam organiziramo utrku u više grupa, te provedite zabavno poslijepodne.

 

Paint-Ball 

paint

Za ljubitelje paint-balla na raspolaganju stoji više centara uzduž istarske obale, gdje možemo ekskluzivno za Vaš klub osigurati najam opreme (tuta, maske, markeri) i vrlo atraktivne lokacije unutar pošumljenih zona, kao i različite prepreke koje će igru učiniti još zabavnijom.

 

Biciklističke ture u pratnji stručnih vodiča

bike

Izlet biciklom je najbolji način kako bi se dobro upoznao jedan lokalitet. Na raspolaganju imamo velik broj bicikala, koje ćemo Vam vrlo rado staviti na raspolaganje, kako bi u pratnji specijaliziranog vodiča posjetili destinaciju u kojoj ste na pripremama ili okolicu. Osobito je interesantno vožnju biciklom kombinirati s degustacijama vina ili laganim ručkom u unutrašnjosti Istre. Naravno, ukoliko netko pretjera sa hranom ili pićem, možemo ga vratiti u hotel i našim prijevoznim sredstvima …

 

Brodski izleti 

boat

Ovisno o terminu u kojem dolazite na pripreme u mogućnosti smo Vam ponuditi mnogobrojne brodske izlete, koje možemo organizirati, ili kao jednostavnu panoramsku vožnju u trajanju od cca. 1-2 sata kojom s morske strane možete razgledati prekrasnu obalu sa mnogobrojnim uvalama, otocima i drugim prirodnim i kulturnim znamenitostima, ili možemo dodatno organizirati i ručak na bazi ribljeg ili mesnog menua, te uz pratnju vodiča razgledati jedan otok ili grad na zapadno-istarskoj obali …

 

Razgled istarskih gradova : Pula, Rovinj, Poreč, Motovun, Hum

Poludnevni izlet i šetnja uz pratnju vodiča po Puli ili Rovinju je idealan izbor, kako bi se ekipa odmorila od svakodnevnog treniranja. Iskoristite priliku i razgledajte istarske gradove koji svojom ljepotom svagog ljeta privlače milijune turista na istarske plaže …

 

r1

r2

 

Istarska večera

iv

U mogućnosti smo Vam ponuditi tradicionalnu istarsku večeru na bazi mesnih ili ribljih specijaliteta u tipičnom restoranu. Stornirajte jednu od večera u hotelskom restoranu i odlučite se da jednu večer sa Vašim klubom provedete u tipičnom istarskom ambijentu, te uz vatru i dobru kaplju vina degustirate istarske specijalitete na bazi mesnih ili ribljih menua, pošto je Istra osobito popularna radi vrlo dobre kuhinje.

 

Degustacija vina ili maslinovog ulja 

dgv

Istra je regija poznata po svojim vinima i maslinovim uljima. Dopustite nam da Vam organiziramo degustaciju vina ili maslinovog ulja, te će Vas nekoliko čašica vina uz krišku sira i pršuta vrlo brzo uvjeriti u kvalitetu ovih proizvoda po kojima je naša regija osobito poznata ...

 

 

 

 

 

Kako je gotovo nemoguće prikazati sve što možete vidjeti i uživati s nama, navedeni izleti samo su presjek najvećih izleta koji postoje u našoj izletničkoj organizaciji. Na osnovi Vaših želja u mogućnosti smo organizirati cijelu paletu drugih vrlo zanimljivih izleta, kao što su razne panoramske vožnjebrodom koje ćemo za Vas obogatiti ukusnimjelovnicima (mesnim ili ribljim), ili vinskim degustacijama u tipičnim ambijentima (konobama i restoranima) provjerene kvalitete i usluge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otočje čuveno po svojim znamenitostima - drvo masline iz IV. stoljeća, drvored iz 1905. godine, Safari park, Bizantski Kastrum nastanjen od II. stoljeća prije Krista, zbirka Tito na Brijunima, Arheološki muzej te mnoštvo drugih zanimljivosti.

 

Izlet koji sve oduševljava, jer posjet gradu zanimljive i bogate prošlosti s čuvenim Mostom uzdaha, duždevom palačom i neizostavnim gondolama, nešto je što uistinu vrijedi vidjeti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posjet NP Plitvička jezera bit će nezaboravan doživljaj upravo zbog prekrasne prirode, mnoštva šumovitih slapova i jezera, te bujne planinske hladovine.

 

Razgledavanje istarskog polutoka i njegovih znamenitosti, prelijepa obala i zanimljiva unutrašnjost, razlog je da provedete dan na Istratour-u.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ova cjelodnevna avantura započinje panoramskom vožnjom brodom prema otoku Mali Brijun, stručni turistički vodiči upoznat će vas s prošlošću otoka te odvesti vas u razgled utvrde graćene potkraj XIX. stoljeća. Program se nastavlja pauzom za ručak na terasi restorana u sjeni stoljetnih borova. Nakon ukusnog obroka moći ćete izabrati vlastitu plažu, uživati u kristalno čistom moru u jednoj od uvala i na jedan dan doživjeti privatnost vlastitog otoka.

 

Avantura na ovaj poludnevni izlet prema otoku Malom Brijunu, zapoćinje panoramskom vožnjom brodom uz pratnju strunih vodia. Na otoku imate mogućnost samostalno razgledati utvrdu graćenu potkraj XIX. stoljeća koja svojom velićinom i monumentalnoću nadmašuje sve ostale utvrde ili jednostavno izabrati vlastitu uvalu i uživati u odmoru i kupanju. Pobjegnite od prenapućenih gradskih plaža na Mali Brijun - otok netaknute prirode, kristalno ćistog mora i na jedan dan doživite privatnosti vlastitog otoka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duh istarske gostoljubivosti, tradicije i vesele atmosfere uz domaće delicije, ukusno vino i muziku, možete doživjeti na prekrasnom večernjem izletu selu u samom srcu Istre.

 

 

 

 

 

 

 

 

U koperaciji s našim partnerima svojim gostima u izletničkoj djelatnosti pružamo i usluge kopnenih autobusnih transfera svih vrsta (aerodromske, hotelske ili iz neke druge destinacije) u komfornim vozilima, a na Vaš zahtjev stavit ćemo Vam na raspolaganje turističke vodiče s višegodinjim iskustvom i znanjem, kako bi Vaš odmor učinili jedinstvenim i nezaboravnim.

 

TRANSFERI  

Putem ovlaštenih partnera pružamo usluge transfera za zrakoplovne kompanije, hotele, marine, turističke agencije i individualne goste na svim relacijama u zemlji i inozemstvu. Nudimo usluge prijevoza sportskim klubovima, poslovnim subjektima, organizatorima kongresa i seminara. Usluga cjelodnevnog ili kraćeg najma vozila s vozačem jamči Vam maksimalnu udobnost i sigurnost najnovijih modela automobila, kombi vozila, autobusa uz točnost, ljubaznost i podršku profesionalnih vozača našeg partnera "FILS" d.o.o. iz Banjola.

 

AUTOBUSI :

AUTOBUS SETRA S 515 HD - visokoturistički autobus , Radio, mp3, TV, DVD - 51 putničko sjedalo

AUTOBUS SETRA S 515 HD - visokoturistički autobus , Radio, mp3, TV, DVD - 51 putničko sjedalo

AUTOBUS MAN LION COACH – VIP Bus posebna izvedba - 29 putničkih sjedala

AUTOBUS SETRA S415 GT-HD - visoko turistički autobus, Radio mp3,Tv, Dvd - 51 putničko sjedalo

AUTOBUS SETRA S415 GT-HD - visoko turistički autobus, Radio mp3,Tv, Dvd - 51 putničko sjedalo

AUTOBUS SETRA S415 GT-HD - visoko turistički autobus, Radio mp3,Tv, Dvd - 51 putničko sjedalo

AUTOBUS SETRA S415 GT-HD - visoko turistički autobus, Radio mp3,Tv, Dvd - 51 putničko sjedalo

AUTOBUS SETRA S415 HD – visoko turistički autobus, Radio mp3,Tv, Dvd, WC - 49 putničkih sjedala

AUTOBUS MERCEDES TOURISMO – visoko turistički autobus, Radio mp3,Tv, Dvd, WC - 51 putničko sjedalo

AUTOBUS MERCEDES TOURISMO – visoko turistički autobus, Radio mp3,Tv, Dvd, WC - 53 putničkih sjedala

   

MIDI BUSEVI :

MIDI AUTOBUS MERCEDES COBRA - visoko turistički autobus, Radio mp3,Tv, Dvd - 35 putničkih sjedala

MIDI AUTOBUS TEMSA OPALIN - visoko turistički autobus, Radio mp3,Tv, Dvd - 34 putničkih sjedala

MIDI AUTOBUS OTOKAR NAVIGO - visoko turistički autobus, Radio mp3,Tv, Dvd - 31 putničko sjedalo

MIDI AUTOBUS MERCEDES SPRINTER - visoko turistički autobus, Radio mp3,Tv, Dvd - Vip Midi Bus - 19 putničkih sjedala

MIDI AUTOBUS RENAULT MASTER - 14 putničkih sjedala

MIDI AUTOBUS RENAULT MASTER - 13 putničkih sjedala

   

MINI BUS :

MINI AUTOBUS MERCEDES V Classa - Vip Mini Bus - 7 putničkih sjedala

MINI AUTOBUS MERCEDES VIANO - Vip Mini Bus - 7 putničkih sjedala

MINI AUTOBUS MERCEDES VITO - 8 putničkih sjedala

MINI AUTOBUS OPEL VIVARO - 8 putničkih sjedala
 

403

ALERTNOTAUTH

You may not be able to visit this page because of:

 1. an out-of-date bookmark/favourite
 2. a search engine that has an out-of-date listing for this site
 3. a mistyped address
 4. you have no access to this page
 5. The requested resource was not found.
 6. An error has occurred while processing your request.

Please try one of the following pages:

If difficulties persist, please contact the system administrator of this site.

ALERTNOTAUTH